Pollux BB
Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník, vážený obchodný partner,!

Ochrana vášho súkromia je pre nás najvyššou prioritou. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené.

Preto si prečítajte pozorne toto oznámenie.

  1. Spoločnosť   POLLUX BB, s.r.o. IČO: 50700651 so sídlom Kynceľová 2012, 974 01 Kynceľová, zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, v oddieli Sro, vo vložke č. 31299/S(ďalej len „Spoločnosť), spracúva vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto oznámení. Pri spracúvaní vašich osobných údajoch ako prevádzkovateľ informačného systému konáme výhradne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“). 
  2. Našou povinnosťou je chrániť aj súkromie používateľov našich webových stránok. Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou. Používame sledovacie programové vybavenie, aby sme stanovili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Nepoužívame tento softvér na zbieranie osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Tieto údaje sa požívajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na rozvoj webovej stránky. Doplnkové osobné informácie ako meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. keď priamo vypĺňate kontaktný formulár ako súčasť registrácie, prehľadu, súťaže, plnenia zmluvy alebo informačnej požiadavky.
  3. Aby sme s vami mohli uskutočniť obchodný vzťah potrebujeme o vás spracúvať niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, reklamácie a podobne. (Právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia). Vaše osobné údaje budeme teda získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy(resp. dodania objednávky), plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

Doba spracúvania vašich osobných údajov trvá len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania v súlade so zákonnými lehotami a lehotami stanovenými registratúrnym a archívnym poriadkom.

  1. Podľa tohto oznámenia budeme spracúvať najmä nasledovné osobné údaje:

Na základe písomnej požiadavky Vás bližšie informujeme o tom, aké ďalšie osobné údaje sme o Vás uchovali. 

  1. Spoločnosť môže spracúvať vaše osobné údaje aj nad rámec uvedeného rozsahu údajov. Takéto spracúvanie sa zakladá na udelenom súhlase dotknutej osobyalebo na základe oprávneného záujmu Spoločnosti.

Na základe oprávneného záujmu Spoločnosť spracúva osobné údaje v informačnom systéme Monitorovanie pohybu osôb kamerovým systémom. Účelom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť zdravia a ochranu majetku Prevádzkovateľa ako aj iných osôb v prevádzke Prevádzkovateľa. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje obrazovú podobizeň fyzickej osoby, ktorá bola kamerovým systémom zaznamenaná pri vstupe, pri pohybe, ako aj pri odchode z prevádzky. Doba uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamu z kamerového systému, ktorý je zaznamenávaný na dátový nosič trvá po naplnenie kapacity dátového nosiča, ktorý sa následne nearchivuje ale automaticky sa premaže zaznamenaním nového videozáznamu.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás a po celú dobu spracúvania budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou.

  1. Spoločnosť nezdieľa, nepredáva, neprenáša či ináč nerozširuje Vaše osobné údaje tretím stranám a nebude tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ sa to nepožaduje na účel zmluvy alebo pokiaľ nedáte výslovný súhlas, aby sa tak urobilo. Napríklad môže byť potrebné odovzdať Vašu adresu a podrobnosti objednávky tretím stranám zabezpečujúcim prepravu. Spoločnosť má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje najmä pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
  2. V zmysle Nariadenia a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

Tieto práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na našu adresu alebo mailom na adrese polluxbb@polluxbb.sk